วิสัยทัศน์/เข็มมุ่ง/พันธกิจ/ค่านิยม

วิสัยทัศน์

มาตรฐานก้าวไกล ประทับใจบริการ สานพลังชุมชน มุ่งผลสัมฤทธิ์

เข็มมุ่ง

ผู้ป่วยปลอดภัย สิ่งแวดล้อมปลอดภัย

จุดเน้น

  • ผู้ป่วยปลอดภัย เน้นการดูแลผู้ป่วย - กลุ่ม High risk ได้แก่ Sepsis, PPH, DHF - กลุ่ม High Volume ได้แก่ DM, HT
  • สิ่งแวดล้อมปลอดภัย เน้นสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลปลอดภัย

พันธกิจ

  • พัฒนาระบบบริการรักษา พยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐาน
  • พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฎิบัติ
  • เสริมพลังให้ประชาชน ชุมชน สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม
  • พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อความปลอดภัยและความผาสุก

ค่านิยม

  • การพัฒนาโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
  • การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • การทำงานเป็นทีม
  • การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น