แผนยุทธศาสตร์/ความสามารถเฉพาะ

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2560

 • พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันเป็นเลิศ (Prevention & Promotion excellent)
 • ด้านระบบบริการ พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศ (Service excellent)
 • ด้านบุคลากร ( People excellent)
 • ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการเป็นเลิศ( Governance excellent)

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency)

 • การให้การรักษาพยาบาลในโรคทั่วไป และดูแล ส่งต่อผู้ป่วยให้พ้นภาวะวิกฤติ
 • การสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
 • การป้องกันและควบคุมโรคระบาด

ความสามารถเฉพาะของบุคลากร (core competency)

 • การบริการที่ดี (Service mind)
 • มีจริยธรรม (Integrity)
 • การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement motivation)
 • การร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork)
 • การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)