โรงพยาบาลโนนไทย ประเมิน ITA (EB5-EB26) ปีงบประมาณ 2562