ลดเวลาการเช็คสิทธิผู้ป่วยนัด

      การเช็คสิทธิผู้ป่วยนัด โรงพยาบาลโนนไทย คือการที่ผู้ป่วยถูกนัดมารับบริการเราก็จะมีการเช็คสิทธิของผู้ป่วย เมื่อก่อนเราใช้วิธิการเช็คสิทธิ โดยการพิมพ์รายงานรายชื่อผู้ป่วยที่ถูกนัดมาแล้วนำรายชื่อมาเช็คสิทธิจากหน้า web ของ สปสช. แล้วถึงทำการแก้ไขที่ระบบ Hos xp ซึ่งการนัดคนไข้ต่อวันนั้นก็มีจำนวนมาก เราจึงต้องใช้คนทำงานในส่วนนี้ถึง 3 คน เพื่อให้งานเช็คสิทธินั้นจบเร็วที่สุดต่อวัน เราจึงได้ทำการพัฒนาระบบเช็คสิทธิผู้ป่วยนัดขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อ
  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเช็คสิทธิคนไข้และมีความถูกต้องมากขึ้น
  • เพื่อลดระยะเวลาในการเช็คสิทธิผู้ป่วยนัด
การเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราใช้งานระบบใหม่นั้น โดย การใช้โปรแกรม NHSO UCSearch Client 3 ร่วมกับ โปรแกรม Fast-Check เพื่อตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยนัดแบบกลุ่มทำให้ลดเวลาในการตรวจสอบลงมากและความถูกต้องมากขึ้น